Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die u sluit met Tuinexpress.nl B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat u deze op een later moment nog eens kunt nalezen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 19 januari 2021.
 
Artikel 1. Definities

1.1 Tuinexpress B.V., gevestigd te 5253 CE Nieuwkuijk, Middelweg 67, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81466439.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Tuinexpress.nl.
1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen Tuinexpress.nl en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4 Website: Huisdierexpress.nl, Tuinexpress.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tuinexpress.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Tuinexpress.nl niet bindend.
 
Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en informatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.2 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.
 
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/herroepingrecht

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Tuinexpress.nl en het voldoen aan de daarbij door Tuinexpress.nl gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tuinexpress.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tuinexpress.nl B.V., Middelweg 67, 5253 CE Nieuwkuijk, Nederland, telefoon: 0031 85 273 71 66, email: info@tuinexpress.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Tuinexpress.nl B.V., Middelweg 67, 5253 CE Nieuwkuijk, Nederland, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan Tuinexpress.nl B.V., Middelweg 67, 5253 CE Nieuwkuijk, Nederland, info@tuinexpress.nl.
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

5.1 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door Tuinexpress.nl is ontvangen, Tuinexpress.nl stuurt de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.
5.3 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt Tuinexpress.nl Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal Tuinexpress.nl de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien Tuinexpress.nl niet binnen deze termijn levert, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.5 Tuinexpress.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 9: Gebreken.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 
Artikel 6. Betaling

6.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van overmacht is Tuinexpress.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.
 
Artikel 8. Garantie

8.1 Tuinexpress.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat Tuinexpress.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door Tuinexpress.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst heeft.
 
Artikel 9. Gebreken

9.1 Klant dient Tuinexpress.nl binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. Tuinexpress.nl zal binnen 30 dagen reageren op eventuele klachten.
9.2 Indien Tuinexpress.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
9.3 Klant mag het product niet zelf proberen te repareren.
 
Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Tuinexpress.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.
 
Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
11.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
11.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
11.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door Tuinexpress.nl ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 
Artikel 12. Contactgegevens

12.1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact op info@tuinexpress.nl of per telefoon op 0031 85 273 71 66.
 
Of per post:
Tuinexpress.nl B.V.
Middelweg 67
5253 CE Nieuwkuijk
Nederland